Πόροι

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ

 

Το PDF περιέχει βέλτιστες πρακτικές για τον εντοπισμό προσωρινών ποταμών.